8:05 PM

Panunumpa sa Tungkulin


Naaala nyo ba ang ating sinumpaang tungkulin (YMO oath) nuong ika-31 ng Oktubre,2008?

BISITA NG STA. MONICA
Sta. Monica, Hagonoy, Bulacan

YOUNG MONICANS ORGANIZATION
(
Samahan ng Kabataan ng Sta. Monica)

PANUNUMPA SA TUNGKULIN


Ako, si ________(sabihin ang pangalan) kasapi ng YOUNG MONICANS ORGANIZATION na kumakatawan bilang _______(sabihin ang posisyon), ay buong puso na nangangakong susuportahan at susundin ang mga patakaran at alituntunin ng YOUNG MONICANS ORGANIZATION. Buong katapatan kong pangangalagaan at pauunlarin ang mga ipinagkatiwalang tungkulin at responsibilidad, upang makamtan ang mga magagandang layunin ng samahan.
Sisikapin kong paunlarin sa lahat ng oras, ang mataas na antas ng isang maka-Diyos na pamumuhay, sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga kabataan, komunidad, at Simbahan. Ito ay kusang-loob kong obligasyon, na walang pag-iimbok o ano mang layuning pansarili.
Kung kaya't tulugan nawa ako ng Panginoon.
Matapos nito ang pagbebendisyon sa mga bagong miyembro ngspriritual adviser ng YMO na si Fr. Boyet Liongson, at ang prusisyon bilang pagtatapos ng Buwan ng Rosaryo.

>>> click this for some pics<<<


0 comments:

Post a Comment